Get Adobe Flash player

Općinski Načelnik

nacelnik_imgU proteklom mandatnom razdoblju, pod lokalnom vlašću HDZ-a na čelu s načelnikom g. Zlatkom Bakunićem, te u surad­nji s koalicijskim partnerima HSS-om i HSU-om, na području Općine Končanica realiziran je niz razvojnih projekata. Veliki broj projekata još uvijek je u tijeku, odnosno u planu provedbe u predstojećem razdoblju.


REALIZIRANI PROJEKTI:
1. Kupljena oprema za prikupljanje otpada u Općini Končanica

 1. kupljene kante za sva domaćinstva, kontejneri za sva groblja, 6 zelenih otoka (po 3 kontejnera papir, pet-ambalaža, staklo)
 2. izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učin­kovitost, Općina Končanica
 3. Obnovljene autobusne kućice u Končanici
 4. Izvršeni radovi na Staroj pruzi

– probijena tzv. Stara pruga i na tom potezu izgrađena 3 mosta

 1. Modernizirana NN mreža i javna rasvjeta u donjem dijelu Daruvarskog Brestovca
 2. Uređen mjesni dom u Otkopima
 3. Riješen status dječjeg vrtića kao javne ustanove
 4. Uređena unutrašnjost mjesnog doma u Imsovcu

– promijenjen dio stolarije i rasvjetna tijela

 1. Promijenjeno krovište, izgrađena nova fasada i promijenjena stolarija na donjem dijelu stambeno-poslovne zgrade u Kon­čanici (zdravstvena i zubna ambulanta, trgovina i stanovi)
 2. Pružena pomoć pri izgradnji nove područne škole Češke osnovne škole „Josip Ružička” Končanica u Diošu s prosto­rom za Mjesni odbor Dioš te pomoć pri uređenju okoliša
 3. Uređene fasade na stambeno-poslovnim zgradama u Končanici
 4. Saniran prostor u sklopu nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu
 5. Sanirana zgrada Češkog dječjeg vrtića Končanica i dio Češke osnovne škole u Končanici

– promijenjeno krovište, izmijenjena stolarija, uređena fasada

 1. Moderniziran dio ceste za groblje u Daruvarskom Brestovcu u dužini od 600 m te asfaltirana staza kroz groblje
 2. Pripremljena podloga za asfaltiranje igrališta pri novo-izgrađenoj školi u Diošu

– raspisao natječaj za završetak igrališta i izradu ograde oko cijele parcele

 1. Izmijenjeno krovište na staroj mrtvačnici u Končanici
 2. Uređena mrtvačnica i nadstrešnica na mjesnom groblju u Imsovcu
 3. Pružena pomoć pri promjeni krovišta na zgradi NK „Ribar” Končanica
 4. Pružena pomoć pri izgradnji ograda na igralištima NK „Ribar” Končanica, NK „Mladost” Daruvarski Brestovac i NK „Imsovac” Imsovac

19. Reguliran veći dio potoka Jazavica i na istom izgrađena 4 velika mosta

 1. Sanirana divlja odlagališta komunalnog otpada u Imsovcu, Daruvarskom Brestovcu i Šupljoj Lipi
 2. Izvršen zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 3. raspisan natječaj za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Hrvatske za čestice po odobrenju Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 4. prema pristiglim ponudama, sukladno odluci Mini­starstva, za pojedine čestice izvršena je prodaja i zakup istog zemljišta
 5. za čestite poljoprivrednog zemljišta za koje se po pr­vom natječaju nitko nije javio i za čestice koje nisu bile obuhvaćene odobrenjem Ministarstva za prodaju i za­kup na 10 godina, raspisan je novi natječaj za zakup zemljišta do 3 godine i po istom natječaju i prema pri­stiglim ponudama izvršeno je dodjela zemljišta u zakup.

PROJEKTI U TIJEKU:
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Općine Končanica
1. faza, mjesta; Končanica, Šuplja Lipa, gornji kraj Daruvarskog Brestovca

 1. izvor financiranja: osigurana sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva kroz. Program EIB II
 2. II, (faza, mjesta: donji kraj Daruvarskog Brestovca, Otkopi, Boriš, Konč. Vinogradi

– izvor financiranja: osigurana sredstva od Hrvatskih voda
2. Izgradnja školske športske dvorane
– predviđena izgradnja u dvije godine, postoji lokacijska dozvola, u tijeku ishođenje potvrde na glavni projekt
– izvor financiranja: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva kat) nositelj projekta (70%), Općina Končanica preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (30%)
3. Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje Općine Končanica
– u tijeku izrada idejnog rješenja, slijedi izrada idejnog projekta
– izvor financiranja: Hrvatske vode

 1. Ucrtavanje svih mrtvačnica, groblja i grobnih mjesta
 2. Parceliranje, legalizacija i etažiranje prostora doma i škole u Končanici
 3. Uređenje prostora DVD-a Končanica, mladeži i Streljačkog društva „Končanica” (promjena krovišta, izmjena stolarije i izgradnja sanitarnog čvora)
 4. Uređenje mjesnog doma u Šupljoj Lipi
 5. Rekonstrukcija zgrade u Daruvarskom Brestovcu, tzv, „Stare općine”, za potrebe DVD-a, mjesnog odbora i svih udruga sa prostora Daruvarskog Brestovca

9. Rekonstrukcija doma u Stražancu (uvođenje vode. izgradnja sanitarnog čvora, izmjena poda i saniranje krovišta

 1. Nastavljeni radovi na regulaciji potoka Jazavica sa izgradnjom još 3 velika mosta
 2. Izgradnja nogostupa u Končanici

– izgradnja nogostupa u smjeru gdje ne ide vodovod po postojećem nogostupu
-1. faza, mjesto Končanica, duzina 1,000 m
– izvor financiranja: Fond za regionalni razvoj (30%), proračun Općine Končanica (70%)

 1. Sastavno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
 2. Izgradnja propusta cijevnih i manjih mostova
 3. Sufinanciranje autobusnih karata za III. i IV. razred srednjih škola
 4. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva te osiguranje preduvjeta za isto
 5. Pomoć klubovima u modernizaciji nogometnih igrališta sukladno propisima za takmičarsko odigravanje utakmica

PLANIRANI PROJEKTI:
1. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Opčine Končanica

 1. III. faza, mjesta: Stražanac, lmsovac
 2. izvor financiranja: projekt kandidiran kod Ministarst­va regionalnog razvoja. Šumarstva i vodnoga gospo­darstva u Program HIR III

2. Plinofikacija neplinoficiranih naselja Općine Končanica

 1. polaganje plinskih instalacija paralelno s vodovodom
 2. mjesta: Šuplja Lipa, Stražanac, lmsovac, Končanički Vinogradi, Boriš
 3. izvor financiranja: proračun Općine Končanica

3. Izgradnja sustava odvodnje u mjestu Končanica
– izvor financiranja: projekt kandidiran kod Ministarstva regionalnog razvoja, Šumarstva i vodnoga gospodarstva u Program EIB III
4. Izgradnja i saniranje mostova
– Izgradnja mosta za Otkope i za Brestovačka Brda, te saniranje svili postojećih mostova u slučaju potrebe

 1. Rekonstrukcija centra Končanice (u cestovnom dijelu te uređenje okoliša)
 2. Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta u Borisu i Končaničkim Vinogradima
 3. Saniranje divljeg odlagališta u Končaničkim Vinogradima

– kandidiranje na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 1. Dodjela stipendija za studente i srednjoškolce slabijeg imovinskog stanja
 2. Izgradnja Poduzetničke zone
 1. istodobno s izgradnjom infrastrukture
 2. pomoć Vlade RH

10. Dogradnja Češke osnovne škole .Josip Ružička” Končanica
– osiguranje jedno smjenske nastave i poboljšanje uvjeta u školstvu, odnosno osiguranje kabinetske nastave, osigura­nje garaža za vozila i radionice za školskog majstoru

 1. Izmjena javne rasvjete ekološki prihvatljivijom u cijeloj Općini Končanica
 2. Uvođenje grijanja u sve domove DVD-a (gdje postoji plinska ulična mreža)
 3. Nastavak radova na domu u lmsovcu
 4. Pomoć pri izgradnji svlačionice za NK „lmsovac” lmsovac

15. Pomoć pri izgradnji igrališta i svlačionica za NK „Dinamo” Šuplja lipa

 1. Izgradnja mosta na županijskoj cesti za Otkope
 2. Modernizacija (asfaltiranje) županijskih cesta

– Daruvarski Brestovac – Dežanovac

 1. Daruvarski Brestovac – lmsovac – llovski Klokočevac
 2. lmsovac – Kreštelovac

ZAKLJUČAK

U modernom dobu gdje su promjene jedina konstanta, ubrzani razvoj se nameće kao nužnost. Predstojeći ulazak RH u EU donosi sa sobom brojne prednosti, ali istovremeno predstavlja i prijetnju onima koji se na vrijeme ne uspiju prilagoditi zahtjevima razvi­jene Europe. U Republici Hrvatskoj dosadašnji načini razvoja “odozgo” nisu se pokazali značajnije uspješni i stoga je nužno primjenjivati koncept razvoja “odozdo”, koji započinje na ra­zini jedinica lokalne samouprave. Međutim, razvoj se ne događa slučajno! Samo aktivnim zalaganjem lokalnih vlasti u pripremi i realizaciji razvojnih projekata, moguće je postići ukupni gospo­darski i društveni razvoj neke lokalne zajednice. Općina Končanica kontinuirano provodi razvojne projekte u svim područjima ljudskog djelovanja. Prometna, komunalna i društvena infrastruktura, poljoprivreda, poduzetništvo, obrazovanje i ekologija, samo su neki od segmenata o kojima se vodi briga, a sve u korist lokalnog stanovništva i za opću dobrobit cijele Općine.go-top-orange