Get Adobe Flash player

Administrator

Natječaj

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Končanica 341
43505 KONČANICA
OIB: 05195395256

KLASA: 112-01/13-01/03
URBROJ: 2111/02-04/2-13-1
Končanica, 24. rujan 2013.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (NN, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica (KLASA: 012-03/2009-01/01, URBROJ: 2111/02-04/1-2009-1 od 26. veljače 2009. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje radnika na radnom mjestu odgojitelja u Češkom dječjem vrtiću Končanica (KLASA: 112-01/13-01/02, URBROJ: 2111/02-04/1-13-1 od 05. rujna 2013. godine), Ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica s danom 24. rujna 2013. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam odgojitelja na neodređeno vrijeme

            ODGOJITELJ/ICA –  1 izvršitelj/ica

            UVJETI:   –    sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,  –   potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u pisanom i govornom obliku.

             Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mj., potvrdu o položenom stručnom ispitu.

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

            Prijave  se dostavljaju na adresu:

Češki dječji vrtić Končanica
Končanica 341
43505 Končanica
„Za natječaj“.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

        

                                                                                                         Ravnateljica:
                                                                                                     Gordana Tomašek

Javni poziv

OPĆINA KONČANICA

JAVNI POZIV ZA PODONOŠENJE ZAHTJEVA ZA POMOĆ ZA OGRIJEV NA DRVA U 2013. GODINI          

I

                        Za dodjelu naknade za ogrjev korisnici stalne pomoći pri Centru za socijalnu skrb dužni su donijeti osobnu iskaznicu i Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu pomoć.

II

                        Za dodjelu naknade za ogrjev osobe lošeg materijalnog stanja trebaju donijeti sljedeće dokumente:

–       osobnu iskaznicu za sve članove kućanstva,
–       uvjerenje Porezne uprave o prihodima za 2012. godinu (za sve članove domaćinstva),
–       zadnja tri odreska od mirovine (za sve članove domaćinstva) ili prosjek osobnog dohotka za zadnja tri mjeseca tekuće godine (za sve članove domaćinstva),
–       potvrdu da li je osoba koja podnosi zahtjev korisnik dohodovne potpore (ili član njenog domaćinstva) i ako je, u kolikom je iznosu potpora (potvrda Agencije za plaćanja u poljoprivredi),
–       potvrdu Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti:

a)      o naknadi temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata (soba 33, II kat zgrade Gradske uprave)
b)      potvrdu o uzdržavanju (ako netko od članova kućanstva radi u inozemstvu) – (soba 33, II kat zgrade Gradske uprave),
c)      potvrdu o korištenju opskrbnine temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima (soba 26, II kat zgrade Gradske uprave),

–       vlasnički list (gruntovni izvadak),
–       izjavu o zajedničkom kućanstvu.

                        Zamolbu mogu podnijeti osobe lošeg materijalnog stanja, s mjesečnim dohotkom:

–      samac do 550,00 kn,
–      dvočlana obitelj do 900,00 kn,
–      tročlana obitelj do 1.250,00 kn,
–      četveročlana obitelj do 1.600,00 kn,
–      obitelj koja ima više od 4 člana (dohodak se za svakog člana povećava za 300,00 kn)

ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU OD 16. – 30. RUJNA 2013.                     GODINE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KONČANICA

Poziv korisnicima proračunskih sredstava

Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 96/03. i 136/12.), općinski načelnik Općine Končanica upućuje

Poziv

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima

proračunskih sredstava Općine Končanica za dostavu

prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje,

iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu

 

I.

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Končanica, da zaključno do 20. rujna 2013. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu (adresa: Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica).

 

II.

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1.  Financijski plan za 2013. godinu,  

  1. 2.     Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine (prihodi i izdaci)
  2. 3.     Program aktivnosti za 2014. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

 

III.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.

Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.koncanica.hr

KLASA: 400-06/13-01/05
URBROJ: 2111/02-02-13-1
Končanica, 04. rujan 2013. 

Općinski načelnik:

Zlatko Bakunić


Upute za izradu proračuna i financijskih planova za 2014. - 2016. godinu
102.1 KiB
502 Downloads
Detalji

Prijavnica za program javnih potreba udruga za 2014. godinu
Prijavnica za program javnih potreba udruga za 2014. godinu
Prijavnica_za_prg_jav_potreba_udruga_2014.doc
163.5 KiB
300 Downloads
Detalji

Agencija za poljoprivredno zemljište

 apz-agencija                                                                     

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija svim poljoprivrednicima –

Poštovani,

kako bi ubrzali raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem Agencija za poljoprivredno zemljište organizira informativnu kampanju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13) i pripadajućih podzakonskih akata i Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  66/13). 

Djelatnici Agencije za poljoprivredno zemljište održat će prezentaciju  za poljoprivrednike i predstaviti sve novosti  Zakona o poljoprivrednom zemljištu te procedure za njegovu provedbu.

Stoga Vas pozivamo na prezentaciju koja će se održati u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u

 

četvrtak, 12. rujna 2013. u 13 sati, u Bjelovaru, u Zgradi županije, Velikoj vijećnici, II. kat, Ante Starčevića 8.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

                                                                                        RAVNATELJICA

dr. sc. Smiljana Goreta Ban