Menu Close

Natječaj

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Končanica 341
43505 KONČANICA
OIB: 05195395256

KLASA: 112-01/13-01/03
URBROJ: 2111/02-04/2-13-1
Končanica, 24. rujan 2013.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (NN, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica (KLASA: 012-03/2009-01/01, URBROJ: 2111/02-04/1-2009-1 od 26. veljače 2009. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje radnika na radnom mjestu odgojitelja u Češkom dječjem vrtiću Končanica (KLASA: 112-01/13-01/02, URBROJ: 2111/02-04/1-13-1 od 05. rujna 2013. godine), Ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica s danom 24. rujna 2013. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam odgojitelja na neodređeno vrijeme

            ODGOJITELJ/ICA –  1 izvršitelj/ica

            UVJETI:   –    sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,  –   potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u pisanom i govornom obliku.

             Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mj., potvrdu o položenom stručnom ispitu.

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

            Prijave  se dostavljaju na adresu:

Češki dječji vrtić Končanica
Končanica 341
43505 Končanica
„Za natječaj“.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

        

                                                                                                         Ravnateljica:
                                                                                                     Gordana Tomašek

Skip to content