Menu Close

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (578.1 KiB)

Kriteriji Za Određivanje Visine Naknade Stvarnih Mat Troškova I Troškova Dostave Informacija (112.7 KiB)


KATALOG INFORMACIJA OPĆINE KONČANICA

1. OPĆI AKTI

1. Općinskog vijeća Općine Končanica od 1993. i nadalje

2. Općinskog poglavarstva Općine Končanica od 1993. do 2009. godine

3. Općinskog načelnika od 2009. godine na dalje

Napomena:

Svi akti Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva objavljeni su do 31. 12. 2001. godine u „Službenom glasniku Grada Daruvara“ a od 01. 01. 2002. godine u „Službenom glasniku Općine Končanica“. Od 2009. godine i akti Općinskog načelnika objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. „Službeni glasnik Općine Končanica“ od 2006. godine dostupan je na internet stranici www.koncanica.hr.

2. POJEDINAČNI AKTI

1. Općinskog vijeća Općine Končanica od 1993. godine i nadalje

2. Općinskog poglavarstva Općine Končanica od 1993. godine do 2009. godine

3. Općinskog načelnika Općine Končanica od 1993. godine i nadalje

Napomena:

Svi akti iz navedenog razdoblja objavljeni su do 31. 12. 2001. godine u „Službenom glasniku Grada Daruvara“ a od 01. 01. 2002. godine u „Službenom glasniku Općine Končanica“, a nalaze se u pismohrani Općine Končanica

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

(zapisnici, izvatci akata)

1. Općinskog vijeća Općine Končanica od 1993. godine i nadalje

2. Općinskog poglavarstva Općine Končanica od 1993. godine do 2009. godine

Napomena:

Sva dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Končanica

4. POPIS IMOVINE OPĆINE KONČANICA

Napomena:

Dio dokumentacije nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu a dio u pismohrani Općine Končanica

5. OČEVIDNIK O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE KONČANICA

Napomena:

Dokumentacija se nalazi u pismohrani Općine Končanica

6. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena:

Dio dokumentacije nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu a dio u pismohrani Općine Končanica

7. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE KONČANICA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena:

Dokumentacija se nalazi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Končanica

8. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODI UPRAVNI ODJEL

Napomena:

Dovršeni predmeti nalaze se u pismohrani Općine Končanica a nedovršeni u Jedinstvenom upravnom odjelu

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Napomena:

Dokumentacija za okončane nabave nalazi se u pismohrani Općine Končanica a za nabave u tijeku u Jedinstvenom upravnom odjelu

Skip to content