Menu Close

NAČELNIK OPĆINE KONČANICA

Poštovane građanke  i građani Općine Končanica,

Završio je još jedan mandat i smatram da je potrebno da znate koje smo projekte završili svih ovih godina (u grubo nabrojeni), koji su u toku te koji su planirani u narednom razdoblju.

U svakom slučaju htjeli bismo da i Vi kao dosada date svoj doprinos i tako sa svojim sugestijama aktivnije sudjelujete u radu lokalne samouprave.

Koristim priliku da se prvenstveno zahvalim Vama, članovima Vijeća, suradnicima i zaposlenim u općini na korektnoj suradnji i podršci u ostvarenju naših ciljeva a to je poboljšanje kvaliteta života u našoj Općini i stvaranje preduvjeta sveukupnog održivog razvoja.

Zlatko Bakunić, načelnik

U proteklim mandatnim razdobljima pod lokalnom izvršnom vlašću HDZ-a na čelu s načelnikom Zlatkom Bakunićem te u suradnji sa strankama koje su participirali u općinskom vijeću realiziran je veliki broj projekata, a mnogi su još u tijeku, odnosno u planu provedbe u predstojećem razdoblju.

REALIZIRANI PROJEKTI:

 1. Izgrađena je velika sportska dvorana u Končanici
 2. Izgrađena je nova škola na Diošu
 3. Komplet izgrađena vodovodna mreža na Općini Končanica
 4. 80% izgrađena plinska mreža na Općini Končanica
 5. Potpuno su uređeni mjesni domovi, u neke je uvedeno centralno grijanje:
  1. Imsovac
  2. Stražanac
  3. Otkopi
  4. Šuplja lipa
 6. Uređeni su svi vatrogasni domovi:
  1. Stražanac
  2. Daruvarski Brestovac
  3. Končanica
  4. Šuplja Lipa
 7. Uređene su poslovne zgrade:
  1. Stara Općina u Daruvarskom Brestovcu
  2. Poslovna zgrada u Daruvarskom Brestovcu u kojoj se nalazi HKUD „Pougarje“ i trgovina Gavranović
  3. Zgrada u Končanici u kojoj se nalaze ambulanta Opće medicine i zubna ordinacija, trgovina Gavranović i stanovi koji se nalaze na katu
  4. Sanirana je zgrada Češkog dječjeg vrtića Končanica u kojem se nalazi i dio Osnovne škole Josip Ružička Končanica
  5. Sudjelovali smo u adaptaciji Župne crkve Končanica
  6. Uređeni su prostori sportskih udruga:
   • NK Imsovac Imsovac,
   • NK Mladost Daruvarski Brestovac
   • NK Ribar Končanica
   • Streljačko društvo Končanica
 1. Uređena su sva groblja na teritoriju Općine Končanica i kao prateći objekti (mrtvačnice)
 2. Modernizirane su ceste između:
  1. Daruvarskog Brestovca i Dežanovca
  2. Daruvarski Brestovac – Stražanac –Imsovac
  3. Daruvarski Brestovac – Imsovac
 1. Daruvarski Brestovac – Groblje Dar. Brestovac
 2. Asfaltirana su dječja igrališta:
  1. u Končanici, ispred športske dvorane,
  2. U Diošu, kod škole
  3. U Daruvarskom Brestovcu kod nogometnog igrališta
 3. Izgrađen je nogostup između Končanice (ulica) i Daruvarskog Brestovca, ispred crkve
 4. Sustavno su održavane nerazvrstane ceste i poljski putevi sa izgradnjom cijevnih propusta i mostova
 5. Financijski je praćen program kroz predškolskog i osnovnoškolskog odgoja
 6. Također su financijski praćene sve udruge na nivou Općine, kako kulturne, športske udruge, proistekle iz Domovinskog rata i ostale koje djeluju na Općini Končanica, DVD-i, VZO
 7. Također ističemo da smo sanirali sva divlja odlagališta i da na cijeloj Općini postoji organizirano prikupljanje komunalnog otpada
 8. Nadalje kupljeni su kontejneri za prikupljanje otpada na svim grobljima, kontejneri za Zelene otoke i kante za sva domaćinstva na Općini Končanica
 9. Obnovljene su sve autobusne kućice u Končanici
 10. Na cijeloj Općini je osposobljena javna rasvjeta

PROJEKTI KOJI SU U TIJEKU

 1. Izgradnja mrtvačnice u Šupljoj Lipi
 2. Uvođenje centralnog grijana u vatrogasnom domu u Šupljoj Lipi
 3. Izmjena stolarije u domu na Otkopima i izrada fasade

PLANIRANI PROJEKTI

 1. Uvođenje LED rasvjete na području cijele Općine
 2. Modernizacija nerazvrstanih cesta:
  1. Končanica – Boriš
  2. Končanica – Končenjački Vinogradi
  3. Daruvarski Brestovac – Brestovačka Brda
 3. Dogovoriti sa Županijskom upravom cesta modernizaciju Županijskih cesta
  1. Imsovac – Ilovski Klokočevac
  2. Imsovac – Kreštelovac
 4. Posebno inzistirati u dogovoru sa Hrvatskim Cestama na „BETRMENT“-u od Velikih Zdenaca do Daruvara koji prolazi kroz Končanicu, u kojem je projektu nogostup kroz Končanicu i kanalizacija oborinskih voda sa kružnim tokom u centru Končanice.

Također ćemo vratiti cijenu boravka djece u vrtiću na staru cijenu u narednoj školskoj godini.

Pratiti ćemo financijski sve programe u Češkoj osnovnoj školi.

Sudjelovati ćemo u kupnji knjiga i radnih bilježnica u Češkoj osnovnoj školi.

Zajednički sa specijaliziranim ustanovama iz Daruvara organizirati ćemo obilazak starih i nemoćnih osoba.

Nastaviti ćemo program zapošljavanja kroz Javne radove, kroz koji ćemo i dalje sustavno održavati sve naše javne površine, groblja,  poljske puteve i nerazvrstane ceste.

Također ćemo i dalje zapošljavati osobe kroz sustav Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Nastojat ćemo i dalje pomagati našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima sa područja Općine u okviru naših mogućnosti.

Pratiti ćemo financijski sve programe udruga s područja Općine Končanica i šire.


ZAKLJUČAK

U modernom dobu gdje su promjene jedina konstanta, ubrzani razvoj se nameće kao nužnost. U Republici Hrvatskoj dosadašnji načini razvoja nisu se pokazali značajnije uspješni i stoga je nužno primjenjivati koncept razvoja, koji započinje na razini jedinica lokalne samouprave. Međutim, razvoj se ne događa slučajno! Samo aktivnim zalaganjem lokalnih vlasti u pripremi i realizaciji razvojnih projekata, moguće je postići ukupni gospodarski i društveni razvoj neke lokalne zajednice.

Općina Končanica kontinuirano provodi razvojne projekte u svim područjima ljudskog djelovanja. Prometna, komunalna i društvena infrastruktura, poljoprivreda, poduzetništvo, obrazovanje i ekologija, samo su neki od segmenata o kojima se vodi briga, a sve u korist lokalnog stanovništva i za opću dobrobit cijele Općine.

Skip to content