Menu Close

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KONČANICA ZA 2014. GODINU

hrgrb

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

koncanica_grb

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 100-01/14-01/01 URBROJ: 2111/02-02-14-1 Končanica, 15. siječanj 2014.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/10, 4/12, 6/12 i 1/13), Općinski načelnik Općine Končanica utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KONČANICA ZA 2014. GODINU

I.  Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Končanica za 2014. godinu.

II.  Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Končanica te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

III.  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica predviđeno je 5 radnih mjesta (3 službenika i 2 namještenika), a popunjena su 4 radna mjesta (2 službenika i 2 namještenika).

IV.  U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Končanica u tekućoj godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Končanica za 2014. godinu ne planira se popuna upražnjenog službeničkog radnog mjesta.

V.  Plan prijma u službu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“ i objavit će se na web-stranicama Općine Končanica.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić

Skip to content